TRANSGRESSIONS I REGRESSIONS

La transgressió marina és un esdeveniment geològic pel qual el mar ocupa un terreny continental, desplaçant la línia costanera terra endins. Aquestes inundacions es poden produir per causes tectòniques o climàtiques principalment. El procés oposat a la transgressió és la regressió, i és quan el nivell del mar descendeix relativament, exposant terrenys abans submergits.

Una transgressió sempre va acompanyada pel dipòsit de sediments marins sobre el territori envaït, per exemple afavorint les fàcies carbonatades típiques de plataforma continental sobre sediments terrígens dipositats en un ambient costaner o fluvial previ. Així, una transgressió es revela a la columna sedimentària quan hi ha un canvi de mur a sostre, es a dir de més antic a més recent, de fàcies de costa (com gresos amb ripples d'oscil·lació) a d'altres de plataforma (com a una alternança de margues i calcàries). Una regressió crea un patró oposat, amb fàcies de costa canviant a fàcies continentals.

El registre estratigràfic conserva indicis de les transgressions i regressions, essent amb freqüència fàcilment identificables, a causa de les condicions úniques requerides per dipositar cada tipus de sediment.

A la comarca d'Els Ports després de la sedimentació dels materials marins de la Formació Calcàries i Margues de Les Artoles (carbonats grisos), hi ha una regressió que donarà lloc a la formació dels dipòsits continentals de la Formació Argiles de Morella (argiles vermelles). Dintre d'aquesta formació trobem seqüències transgressiu-regressives de quart i cinquè ordre. Finalment un nou període transgressiu de major magnitud donarà lloc als dipòsits de la Formació Calcàries i Margues de Xert sedimentats en un ambient marí de plataforma soma.

Tornar