LES ROQUES
SEDIMENTARIES

Les roques sedimentàries són el resultat de la cimentació d'un sediment.

Un sediment és un material natural tou, format per l'agregació de partícules, ja siguin restes de fragments de roques desmantellades, cristalls precipitats d'aigües saturades en sals o restes d'esquelets, parts descartades i closques d'organismes alliberats després de la seva mort. El primer tipus dóna lloc a les roques detrítiques, el segon a les evaporites i el tercer a les orgàniques (entre elles els carbonats) i les organògenes (carbons).

Les roques detrítiques són les roques sedimentàries més abundants en la naturalesa. La formació de les roques detrítiques s'inicia amb el procés de meteorització o destrucció de les roques existents. Els fragments o partícules resultants de la meteorització d'aquestes roques són els sediments, que són la matèria primera que generarà les noves roques sedimentàries. Els sediments són transportats per diferents agents, com corrents d'aigua o aire, i seran dipositats en alguna conca quan aquests fluxos hagin perdut energia i això faci impossible el seu transport. Els sediments s'aniran acumulant a la conca receptora, on poc a poc es compactaran i es cimentaran fins formar una roca sòlida, la nova roca sedimentària.

El criteri utilitzat per a classificar les roques detrítiques és la mida dels clasts, que són les partícules que contenen. Així en funció de la mida de gra tenim:

  • • Argil·lita: és una roca sedimentària composta per partícules de mida argila, és a dir grans d'una mida menor de 0,0039 mil·límetres.
  • • Limolita: és una roca sedimentària formada per partícules de mida llim, és a dir grans d'una mida compresa entre 0,0039 i 0,062 mil·límetres.
  • • Gres: és una roca sedimentària formada per partícules de mida sorra. Amb grans d'una grandària compresa entre 0,062 i 2 mm.
  • • Conglomerat: està format per partícules de mida grava i còdol, superiors a 2 mil·límetres.
  • • Bretxa: està formada per partícules de mida còdol i bloc, però els clasts tenen una forma angulosa.

Tornar