PROSPECCIÓ
PALEONTOLÒGICA

El primer pas del treball de camp dels paleontòlegs és la programació d'una campanya de prospecció.

L'objectiu principal de les prospeccions paleontològiques és descobrir i catalogar nous enclavaments on afloren en superfície una concentració de fragments fòssils o d'icnofòssils. L'àrea geogràfica escollida per dur a terme la prospecció ha de complir una sèrie de condicions geològiques. Com que el nostre objectiu és localitzar nous jaciments de dinosaures seleccionarem aquelles zones on afloren roques d'edat Mesozoica. A més, s'ha de tenir en compte que els fòssils de dinosaures no es troben en qualsevol tipus de roques, en el nostre cas, es troben en roques sedimentàries. Un cop programades les campanyes de prospecció, es duen a terme al llarg de diversos mesos, i fins i tot anys, per part d'un equip de geòlegs i paleontòlegs.

Quan un paleontòleg descobreix un punt on apareix una concentració de fòssils, es procedeix a realitzar una catalogació en la qual es descriuen una sèrie de característiques del nou jaciment paleontològic. Amb l'ajuda d'un GPS i de mapes topogràfics, es procedeix a anotar les coordenades dels punts on s'han localitzat les restes fòssils. S'anota la seva posició estratigràfica i la litologia dels materials on apareixen els fòssils, s'indiquen el tipus de fòssils per exemple si són ossos, ous o petjades, així com l'estat de conservació que presenten. Tota aquesta informació és important que vagi acompanyada de fotografies i esquemes de la disposició de la concentració superficial dels fòssils.

Tota aquesta documentació és imprescindible per catalogar i posar en coneixement de l'administració corresponent, l'existència del nou jaciment paleontològic. A més aquestes anotacions són de gran importància per a l'equip de paleontòlegs ja que en base a elles es prendrà la decisió de realitzar una excavació o intervenció paleontològica en el nou jaciment.

Tornar