LA FORMACIÓ
CALCÀRIES I
MARGUES DE LES ARTOLES

Constituïda per una alternança de calcàries i margues. Aquesta formació pot arribar a assolir els 300 metres de gruix a la conca del Maestrat, té una edat Barremiana.

Les calcàries es disposen en estrats tabulars de potència decimètrica a centimètrica de colors grisos. Com fòssils podem trobar algues caròfites, ostràcodes, bivalves, gasteròpodes i foraminífers. Aquests sediments van ser dipositats en ambients de plana mareal carbonatada d'un mar poc profund. El pas de la Formació Calcàries i Margues de les Artoles a la Formació Morella ve marcada per una discontinuïtat regional important que separa aquestes dues seqüències.

En aquest punt podem veure abundants ostrèids de l'especie Ceratostreon tuberculiferum, formant una bioconstrucció.

Tornar