LA FORMACIÓ MARGUES
DEL FORCALL

Aquesta formació a la zona de Morella i Xert, pot dividir-se en tres trams, distingint-se, una part inferior que rep el nom de Margues de Cap de Vinyet, una part mitjana que es denomina Barra calcària de Morella, i una part superior coneguda com Margues de Morella la Vella. Aquesta formació es troba per damunt de la Formació Xert.

- Margues de Cap de Vinyet o margues inferiors, amb uns 30 metres de potència, són margues i margocalcàries de color beix, que solen contenir una important fauna d'invertebrats fòssils.

- Barra calcària de Morella o calcàries intermèdies, amb uns 20 metres de potència, està formada per bancs mètrics de calcàries bioclàstiques beix que tracen sortints en el paisatge que envolta Forcall i que suporten una gran part de la muralla de Morella.

- Margues de Morella la Vella o margues superiors, més homogènies i argiloses que les seves homòlogues inferiors. Una discontinuïtat regional sovint remarcada per una pel·lícula ferruginosa les separa de la barra calcària de sota. Contenen importants jaciments de fòssils, sobretot d'ammonits.

Aquests materials van ser dipositats en un ambient de plataforma àmpliament oberta. L'edat d'aquesta formació és Barremià superior - Aptià inferior.

Tornar